About Us

About Silver 43 Jewellery

Silver 43 is a beautiful range of handcrafted jewellery which incorporates sterling silver and semi-precious gemstones.

Our team live and work in one of the most beautiful parts of Wales, our journeys to work and our leisure time are spent soaking up the huge spaces, beautiful light and inspiring views that surround us. So, we’ve brought that inspiration into the jewellery workshop and allowed it to guide us in our choices of the wide range of semi-precious gemstones used for our pieces.

Motivated by the stunning local coastline and scenery of west Wales; our designs centre around the four themes of Mountain, River, Forest and Shore. From the lilac notes of amethyst, through the rich, golden glow of amber to the cool elegance of pearls, the world around us is reflected in our creations.

The range has been fashioned by a team of previously disadvantaged young people at the charity Area 43 in Cardigan. They have become skilful creators of this high quality and beautiful range of sterling silver jewellery and all profits from sales enable Area 43 to continue to provide a wide range of support, guidance and opportunities for young people in real need in this community.

Area 43 started in 1996, as a Youth Drop-In Centre in Cardigan which also delivers a range of support including counselling services in the centre, online and across Primary and Secondary schools in the local area. Our core principles remain the same today as when we began; to deliver professional, safe, non-discriminatory and non-judgemental services to all young people in our region.

Silver 43 has an exclusive display of our handmade jewellery in the reception area of The Cliff Hotel and Spa in Cardigan, if you’re in the area, please pop along and have a look. The Cliff is the perfect leisure destination, with excellent facilities, so you can unwind, enjoy the fabulous scenery and have a coffee, at the same time!

To find out more about the charity Area 43, please visit our website area43.co.uk

 

 


Amdanom Silver 43 Gemwaith

Mae Silver 43 yn ystod hardd o gemwaith a wnaethpwyd â llaw sy’n cynnwys gemau arian sterling a cherrig lled werthfawr. Mae ein tîm yn byw ac yn gweithio yn un o rannau mwyaf prydferth o Gymru, ac mae ein teithiau i’r gwaith a'n hamser hamdden yn cael eu treulio’n gwerthfawrogi a mwynhau gofodau mawr, golau hyfyrd a golygfeydd ysbrydoledig sy'n ein hamgylchynu.

Felly, rydym wedi dod â'r ysbrydoliaeth yna i'r gweithdy gemwaith a chaniatáu iddi ein harwain yn ein dewisiadau o'r ystod eang o gemau lled werthfawr a ddefnyddir ar gyfer ein darnau.

Wedi' eu hysgogi gan arfordir a golygfeydd trawiadol lleol gorllewin Cymru; mae ein dyluniadau’n canolbwyntio ar bedair thema Mynydd, Afon, Coedwig a’r Traeth. O nodiadau lelog o amethyst, trwy'r tywynnau aur, cyfoethog o ambr i goethderperlau claear, adlewyrchir y byd o'n hamgylch yn ein creadigaethau.

Mae'r ystod wedi'i ffasiynu gan dîm o bobl ifanc a arferai fod o dan anfantais yn flaenorol yn elusenArea 43 yn Aberteifi. Maent wedi dod yn grefftwyr medrus o'r casgliad uchel-ael o gemwaith arian sterling yma ac mae'r holl elw o’r gwerthiant yn galluogi i Area 43 i barhau i ddarparu ystod eang o gefnogaeth, arweiniad a chyfleoedd i bobl ifanc sydd ag angen gwirioneddol yn y gymuned yma.

Dechreuodd Ardal 43 ym 1996, fel Canolfan Galw Heibio i Ieuenctid yn Aberteifi, sydd hefyd yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth gan gynnwys gwasanaethau cwnsela yn y ganolfan, ar-lein ac ar draws ysgolion Cynradd ac Uwchradd yn yr ardal leol.

Mae ein hegwyddorion craidd yn aros yr un peth heddiw â phan wnaethom ddechrau; i ddarparu gwasanaethau proffesiynol, diogel, anwahaniaethol, heb farn i bob person ifanc yn ein rhanbarth.

Mae gan Silver 43 wedi arddangosfa unigryw o'n gemwaith wedi'u gwneud â llaw yn ardal dderbynfa The Cliff Hotel a Spa yn Aberteifi, os ydych chi'n ymweld â'r ardal, ewch i gymryd cip olwg. Mae Gwesty'r Cliff yn lle hamddenol hyfryd, gyda chyfleusterau arbennig, fel y gallwch ymlacio, mwynhau'r golygfeydd godidog a chael coffi, oll ar yr un pryd!

 

I ddarganfod mwy am elusen Area 43, ewch i’n gwefan area43.co.uk

Background photo: beccaheadphotography.co.uk